Matriční zákon č. 279/2019 Sb. (platný mezi 21.11.2019-31.12.2023)

Přidáno 31. 1. 2020:

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 vešel v platnost zákon č. 279/2019 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279), kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Ten v několika bodech upravuje aktuální podobu původního předpisu č. 312/2013 Sb. Vzhledem k nejasnostem po jejich zavedení, jsme se obrátili na oddělení matrik Ministerstva vnitra České republiky s žádostí o posudek kolem nejasností se správními poplatky, jenž zákon č. 279/2019 Sb. zavádí/ upravuje. Již počátkem prosince 2019 jsme obdrželi odpovědi a tudíž široké komunitě genealogické veřejnosti nabízíme odpovědi, jak se to s poplatky za nahlížení/ vyhledávání v živých matričních knihách na matričních úřadech má. Níže jsou uvedeny jednotlivé dokumenty:

1) Znění žádosti o posudek:

Zadost_o_posudek_ke_spravnim_poplatkum_u_zakona_279-2019_Sb..pdf

2) Vyjádření oddělení matrik MVČR s jednotlivými odpověďmi, jak se vše má správně účtovat:

Posudek_ze strany_MVCR-Nahlížení do MK-Mgr. David-4.12.2019.pdf

3) Informace 18-2019 z 18. 12. 2019 pro matrikáře/ matrikářky na území ČR, která ve značné míře kopíruje  výše uvedený posudek:

 Informace_18-2019-Vyhledávání_v_MK_spr_poplatky_všem.pdf

————————————————————————

Nejdůležitější odpovědi z posudku a Informace 18-2019:

1. Vím jeden konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledám si sám dle § 25b odst. 1; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad vybere správní poplatek správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden konkrétní zápis.

2. Vím jeden konkrétní zápis => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Pokud matrikář vyhledá příslušný zápis a žadateli je umožněno na něj nahlédnout, za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

3. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledám si sám dle § 25b odst. 1, údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

4. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledá mi matrikář/ka. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad připraví žadateli příslušné matriční knihy, ve kterých by předmětné zápisy mohly být obsaženy. Pokud jsou v některé matriční knize obsaženy dosud „živé“ zápisy narození, tj. zápisy, od kterých ještě neuplynula zákonem o matrikách stanovená lhůta, matrikář zajistí, aby na tyto zápisy nemohl žadatel během svého pátrání nahlédnout.

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

5+6. Vím konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Vím konkrétní údaj (=zápis) => neznám přesné datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Pokud vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

* * *

A. Chci nahlédnout na záznam narození babičky, vím přesné datum i místo. Záznam je mladší jak 100 let, musí hledat matrikářka. Pokud se podaří najít, budu platit 50,- Kč nebo 250,- Kč? Případně pokud se nepodaří najít, tak i tak 200,- Kč správní poplatek? Vztahuje se 200,- Kč za každou i započatou hodinu i na matrikáře/ky?

Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis žadatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Nepodaří-li se požadovaný zápis nalézt, žadatel žádný správní poplatek nehradí.

B. Chci si údaje mezi mrtvými záznamy vyhledat sám. 200,- Kč za hodinu a hlásit každý záznam, o který mi jde? Za každý platit navíc 50,- Kč?

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

C. 50,- Kč se platí za co? Za to, že si přečtu údaj (=zápis) nebo že si jej vypíši na papír či že jej vyfotím? 

Ve správních poplatcích není přesně specifikováno – pouze se hovoří o konkrétním zápisu a nahlédnutí. Nicméně já když pojedu na matriční úřad, potřebuji nejen „nahlédnout“ a zjistit tak, co obsahuje údaj (=zápis), ale i jej buď vypsat či nafotit, abych měl důkaz existence písemného matriční zápisu (=údaje) a možnost následného proplacení za nalezený zápis (případně pokud budu hledat pro sebe či rodinu, tak abych měl do svého rodokmenu potvrzeno, že údaj je tak a tak a existuje).

D. Jak vlastně mohu vyhledávat bez nahlížení? Z logiky věci a selského rozumu je znění v novele naprostý nesmysl. To bych tedy automaticky musel platit za všechny údaje (=zápisy), které uvidím 50,- Kč, i když nejsou mnou konkrétně hledané, což odporuje celé logice aktuálního nastavení správních poplatků dle písmen a) a f) v položce 2 Změna zákona o správních poplatcích, Čl. II. 

Žadatel v rámci nahlížení na požadované zápisy nahlédne, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem. Jak již bylo uvedeno výše, matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis potom již nehradí.

E. Pokud platí, že si budu vyhledávat sám a platí na mě pouze správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu a netýká se mě tak správní poplatek 50,- Kč za každý údaj (=zápis), jež bych chtěl, může mi matrikář/ka zakázat vyfocení si celé matriční knihy (obsahuje-li již pouze kompletně zápisy, u nichž není třeba prokazovat příbuznost/ plnou moc)?

Jde-li o nahlížení do matričních knih ve smyslu ustanovení § 25b zákona o matrikách, matrikář nemůže neumožnit žadateli činit si výpisy z celé matriční knihy, či pořizovat kopii všech matričních zápisů ručním scannerem, vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem při úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá).

F. Prosím o vysvětlení, jak se na situaci se správními poplatky nahlíží, pokud jde o matriční údaj (=zápis), který je u narozených mladší 100 let, u oddaných mladší 75 let a u zemřelých mladší 30 let – tzn. bez prokazování příbuznosti a bude mi jej tedy muset hledat přímo konkrétní matrikář(ka), jelikož by dle zákona hrozilo, že bych mohl vidět nedovolené údaje osob v matrice a já předtím budu třeba…

Pokud v uvedeném případě vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.